waldilukow@wp.pl
Menu

Ochrona danych

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie PPH Waldi, ul. Żelechowska 70, 21-400 Łuków
Można się z nami kontaktować w następujący sposób
• przez pocztę elektroniczną na adres: waldilukow@wp.pl
• telefonicznie: 25 798 24 57

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO spełniając poniższe warunki:
• (art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (korespondencja);
• (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• (art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z obowiązkami prawnymi.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie usług IT mogą być jedynie podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji tych usług.
Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów z poza obszaru UE
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres  realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie będziemy przechowywać je przez okres 2lat.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych na stronie http://www.arsobuwie.pl zostały określone w naszej Polityce Prywatności

Translate »